آدرس :اراک - ميدان امام  -جاده کمربندی - شرکت

 برق منطقه ای باختر  

 تلفن : 4132213-0861

  نمابر : 4130612-0861  

   
 

  تعرفه برق  سال 1387

 

بر اساس بخشنامه شماره 100/30/4763 مورخ 27/1/87 به غير از موارد ذکر شده در اين بخشنامه ، ساير موارد در تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها در سال 86 عيناً در سال 87 اجرا ميشود.

 

  مصارف مازاد بر الگوی مصرف تعرفه های خانگی و کشاورزی

بخشنامه شماره 6464/30/100 مورخ 88/06/10 وزارت نیرو

  تعرفه خانگی استانهای مرکزی و همدان:
  تعرفه خانگی استان لرستان:
  تعرفه خانگی منطقه گرمسیری (شهرستان پلدختر) :
  تعرفه کشاورزی :

در صورتیکه قادر به مشاهده فایلهای فوق نیستید فونت روبرو را روی سیستم خود نصب نمائید.

 
 
 
 

Copyrightę 2007 - MadadBakhtar Co - All rights reserved.